Vi er et av de få advokatkontorer i landet som har høy kompetanse innen reindriftsrett. Vi har over lang tid bygget opp en betydelig innsikt i den samiske kultur og vi bistår en rekke klienter i reindriftsnæringen.

I mange sammenhenger skiller det tradisjonelle samiske synet på næringsvirksomhet og utnyttelse av fast eiendom seg fra vanlig norsk rettsoppfatning. Vi har ved flere anledninger, så vel i som utenfor rettslokalet, slåss for at de samiske interesser skal få gjennomslag.