Kontraktsrett krever bransjekunnskap og kommersiell forståelse. En rekke av våre advokater har betydelig kompetanse innen kontraktsrettslig rådgivning. Dette både på stadiet for kontraktens inngåelse, gjennomføring og opphør. Kontrakten skal sørge for forutberegnelighet og fremme samarbeidet mellom partene, og i størst mulig grad hindre tvister. Dalan advokatfirma kan tilby spisskompetanse i kontraktsrett i alle kontraktens faser og vår rådgivning skjer i tett samarbeid med klientene.

Det inngås kontrakter i alle deler av det private næringsliv, offentlig forvaltning og med private parter. Dette kan eksempelvis være kontrakter om oppføring av bolig, kjøp av eiendom, entreprise og anleggskontrakter og kontrakter om overdragelse av virksomhet. Kontraktene er med andre ord svært mangeartede, og noen er kortvarige mens andre kan strekke seg over flere år. Felles for alle kontrakter, uansett område, er at de inneholder en fase for forhandlinger / inngåelse, en gjennomføringsfase og en fase for opphør. Det er for alle parter i en kontrakt, viktig at kontrakten i utgangspunktet er balansert. Det vil stimulere partene til korrekt oppfyllelse. Videre er det viktig å tenke på at den enkelte kontrakt gjerne skal virke sammen med andre kontrakter, som eksempelvis gjelder andre leverandører, slik at grensesnittet mellom disse må klargjøres i kontraktene.