Jordskiftesaker har til felles at de angår fast eiendom og at de behandles av jordskifteretten. Vårt firma har bred erfaring i å bistå klienter med rådgivning i jordskiftesaker. Flere av våre advokater har jevnlig prosessoppdrag rundt omkring i landets ulike jordskifteretter.

Sakstypene som behandles i jordskifteretten er mangslungne. Det kan være alt fra tiltaksjordskifter (skjønn og jordskifte) i forbindelse med etablering av nye ferdselsårer – som berører et stort antall grunneiere – og ned til fastsettelse av regler for bruk av felles atkomst mellom to naboer. Tradisjonelt forbindes jordskifte med makeskifte (arealbytte) mellom skog- og jordbrukseiendommer, men jordskifteretten behandler også et stort antall saker i urbane strøk. Særlig kan nevnes fastsettelse av grenser mellom naboeiendommer og etablering av regler om vedlikehold og drift av privat veg. Videre nevnes at jordskifteretten kan treffe avgjørelser (rettsutgreiing) om rettighetsforhold mellom sameiere, herunder om bruk av uteareal som ligger til eierseksjonssameier.

Vår erfaring er at mange klienter og advokater har liten innsikt i de muligheter og løsninger som kan oppnås via jordskifteretten. Har man et «problem» knyttet til fast eiendom, kan det godt hende at dette kan løses i jordskifteretten. Våre advokater vil med sin erfaring være godt rustet til å gi veiledning om hvordan saken best bør løses.