Saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær med barn blir med en fellesbetegnelse kalt barnefordelingssaker. Lovgiver har signalisert at disse sakene isteden bør kalles «foreldretvister», se Prp. 85 L (2012-2013). Dette er vi enige i.

Begrepet barnefordeling er misvisende fordi barn ikke er noe som er gjenstand for fordeling. Foreldretvister understrekker bedre foreldrenes eierskap til konflikten. Uavhengig om en sak bygger på avtale eller dom så kan aldri disse sakene løses uten et visst samarbeid mellom foreldrene.

I forbindelse med et samlivsbrudd kan konfliktnivået ofte være høyt og det er viktig å finne gode løsninger for foreldre og barn både på kort og lang sikt.  I disse sakene er det viktig med bistand fra erfarne barnerettsadvokater som arbeider løsningsorientert for å finne de beste løsningene både for barn og foreldre og for å dempe konfliktnivået mellom foreldrene.

Avgjørelser om foreldreansvar, bosted og samvær skal først og fremst rette seg etter det som er til det beste for barna, dette følger av barneloven § 48. Foreldreansvar er et juridisk begrep som gir foreldrene rett og plikt til å ta større avgjørelser for barnet i personlige forhold.  Dette gjelder blant annet avgjørelser som navnevalg, religion, medisinsk behandling og flytting til utlandet.

Fast bosted regulerer hvem som har den daglige omsorgen for barnet. Barn har enten fast bosted hos den ene eller hos begge foreldrene, såkalt delt bosted. Den som har barnet fast bosatt hos seg har kompetansen til å treffe avgjørelser vedrørende barnets dagligliv, som hvor i landet barnet skal bo, gå i barnehage, fritidsaktiviteter. Ved delt bosted er foreldrene likestilte og må bli enige om spørsmålene som må tas på barnas vegne i det daglige. Delt bosted forutsetter derfor et godt samarbeidsklima og i utgangpunktet også at foreldrene er enige om at barnet skal ha delt bosted. Domstolene har kun en begrenset adgang til å idømme delt bosted mot den en forelders vilje etter barneloven § 36.

Den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med har rett til samvær og barnet har tilsvarende samværsrett med den av foreldrene som barnet ikke bor fast sammen med etter barneloven § 42.  Samværsrett er ikke noen som inntrer automatisk, men som fordrer at foreldrene blir enige. Samværet skal som alle andre avgjørelser vedrørende barn fastsettes til det beste for barnet. Dette innebærer at man blant annet må ta hensyn til barnets tilknytning til foreldrene, barnets tilknytning til foreldrenes nærmiljø, reiseavstanden mellom foreldrene, barnets alder og egne ønsker.

Det er opp til foreldrene å bli enige om foreldreansvaret, fast bosted og samvær etter samlivsbrudd. Dessverre er det mange foreldre som inngår avtaler i forbindelse med opprivende brudd, som det senere viser seg at ikke fungerer til det beste for barna og som sliter på foreldre. Det kan være vanskelig å få endret på en avtale i ettertid dersom ikke den andre forelderen samtykker til endringen.  Vårt råd er at man foretar en grundig vurdering av om man tror avtalen vil fungere og oppsøker dyktige barnerettsadvokat for råd og veiledning før man inngår en avtale. Mange inngår avtaler som er lite detaljerte, men som kun regulerer foreldreansvar, fast bosted og samvær. En god avtale bør være dynamisk ved at den tar ta hensyn til at barn bli eldre, og den bør også regulere hvem som har ansvar for praktiske og økonomiske spørsmål.

Dersom foreldrene ikke kommer til enighet kan saken bringes inn for domstolene for rettslig bistand til å finne en løsning til det beste for barnet. En rettslig prosess etter barneloven innledes med saksforberedende rettsmøter hvor tvisten skal kartlegges og det skal mekles dersom saken er egnet for det. Retten oppnevner ofte en sakkyndig psykolog som skal bidra til å belyse barnets nye livssituasjon og eventuelt mekle mellom partene. For de saker som er egnet for mekling ender det ofte med at foreldrene kommer til enighet i disse møtene uten at retten trenger å avsi dom.  Avtaler som inngås i retten betegnes som rettsforlik og er like bindende som en dom.

Vår erfaring er at det ofte presses på for å inngå forlik i domstolene. Det er viktig at advokatene i denne prosessen påser at det ikke presses frem en avtale som ikke kommer til å fungere og/eller som ikke er til det beste for barna.

Våre advokater har omfattende erfaring med å bistå ved foreldretvister og arbeider daglig med saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær. I vårt arbeid med disse sakene er vi opptatt av å holde konfliktnivået nede og ivareta barnets beste.